'Mission' This photo was taken during the Austin Studio Tour 2021.